Praktische informatie

Behandelverloop: Na aanmelding wordt er binnen 2 werkdagen contact opgenomen en zal er een intakegesprek worden gepland mits er geen wachtlijst is. In het intakegesprek zal dieper in worden gegaan op de klachten, de huidige situatie, de persoonlijke verwachtingen en vragen. Ook wordt er standaard een klachtmeting via een vragenlijst afgenomen om een inschatting te maken van de aard en ernst van de klachten op dit moment (ROM-meting, voor meer informatie klik op ROM). Aan het eind van het intakegesprek zal de psycholoog kunnen aangeven welk traject het meest geschikt lijkt. Na het intakegesprek volgt de behandelfase; gesprekken waarin met behulp van oefeningen, praktische handvatten en passende interventies geprobeerd wordt tot klachtvermindering te komen. Tot slot volgt een eindfase waarin de behandeling zal worden afgerond. Bij de langere trajecten kunnen tussentijdse evaluatiegesprekken worden ingepland om de voortgang te bewaken.

Duur en frequentie zitting: Een behandelgesprek heeft een vaste duur van 50 minuten per keer. Voor elke zitting wordt aan de zorgverzekeraar 10 minuten administratietijd gerekend om een dossier bij te houden en een zitting voor te bereiden. Voor een behandelcontact via telefoon of email wordt doorgaans 15 minuten gerekend. Als het enkel om praktische zaken gaat zoals het maken of wijzigen van een afspraak zal geen tijd worden gerekend. Als in overleg besloten wordt een onderzoeksfase in te gaan dan zal er tevens tijd voor verslaglegging worden gerekend, de duur is afhankelijk van het soort onderzoek. Het aantal zittingen binnen een behandeling is afhankelijk van de aard en ernst van de klachten en wordt door de psycholoog, eventueel in samenspraak met de verwijzer, vastgesteld.

Afzeggen afspraak: Natuurlijk kan het voorkomen dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Er kan dan worden gebeld of gemaild via bovenstaande gegevens van de praktijk. Om de vrij gekomen plek nog aan een ander te kunnen geven is het prettig om dit zo vroeg mogelijk aan te geven, maar ten minste 24-uur van te voren. Mocht dat niet lukken of een afspraak wordt vergeten dan is met de zorgverzekeraar afgesproken dat er bij de zorgvrager moet worden gedeclareerd. De praktijk heeft als regel: bij een eerste keer is het bedrag E 25,00. Bij een tweede keer zal dat zijn E 50,00 en bij een derde keer E 85,00.